Latest Articles
Upeksha Swarnamali paba
    Views: 20   /   Jul 18, 2019 10:58 am
foaYmd,khg weú;a ux lr .;af;a f,dl= jrola
amanda jayarathne
    Views: 16   /   Jul 18, 2019 10:36 am
udj Iqj¾ kï .egÆjla kE
nishani teacher
    Views: 46   /   Jul 17, 2019 02:16 pm
uu ys;kafka kE ksIdks àp¾ ug újdy fhdackdjla f.fkhs lsh,d
Suresh Gamage
    Views: 21   /   Jul 17, 2019 12:49 pm
>l,a,sjdofhka fï l¾udka;h yeuodu <s| we;=f<a
Harshana Bethmage life
    Views: 56   /   Jul 17, 2019 12:43 pm
´k fjf,ag wdorh lrkak" tmd fj,djg uv .y,d úkdY lrkak ;rï my;a ñksfyla fkfõ uu'
Kavidya Adhikari
    Views: 64   /   Jul 16, 2019 10:46 am
uu fyd|gu w;rux fj,d - ldúkaoHd wêldß
poojani
    Views: 43   /   Jul 15, 2019 11:29 pm
mQckSg lrdnq nrla È.g ;snqK fldKavh lemqfõ wehs
ruwanthi shalika edirsinghe
    Views: 95   /   Jul 13, 2019 11:24 pm
Tyq jka ieñfhla ,efnkak tmd
Devika Mihirani Talking About Wijaya Nandasiri
    Views: 59   /   Jul 13, 2019 07:52 pm
úch ke;s md¿j ulkafka ñksmsßhhs" Tyq ke;=j fï f.fjkafka ;=kajeks wjqreoao
Gayana Sudarshi
    Views: 4195   /   Jul 13, 2019 10:09 am
uu wdorh fidhdf.k .syska wirK jqKq" úkdY jqKq flfkla"
Buvani Diyalagoda
    Views: 4175   /   Jul 12, 2019 09:34 pm
¥jre yok yeu wïud ;d;a;d flfklau f.dvla i;=gq fjk oji;a" ÿla fjk oji;a ;uhs ta oji'
kanchana
    Views: 4165   /   Jul 12, 2019 03:02 pm
uq,ska hqo m%ldY l<dg oeka wms bkafka wjfndaOfhka
Muthu Tharanaga
    Views: 4141   /   Jul 11, 2019 11:02 am
rdyq ld,hg nh;a kE" ta .ek okafk;a kE
dharshan dharmaraj
    Views: 4134   /   Jul 10, 2019 12:17 pm
fyd|u k¿jd iïudk ,enqK;a" jev ke;sj ysáh wjia:d ´k ;rï ;snqKd''' o¾Yka O¾urdÊ
sanjaya muramudali
    Views: 4134   /   Jul 10, 2019 12:07 pm
ÿmam;alug wdorfha úryj Wreulr.;a ixch uqruqo,s
dewmi
    Views: 4152   /   Jul 10, 2019 11:01 am
uu ys;kafk oekgu;a ug fmïj;shf.a pß;h u.Û yeÍ .sysx bjrhs'
aloka dhananjani
    Views: 4134   /   Jul 08, 2019 04:05 pm
wms yßhg bkakj kï jrola fjkafka keye'''' fkd.e,fmk pß; ug tmd
Jacqualine Hettiarachchi
    Views: 4138   /   Jul 08, 2019 11:57 am
ta ksid mq¿jka foa lr, me;a;lg fjk tl fyd|hs lsh, uu ys;kjd
Chulakshi Ranasinghe
    Views: 4133   /   Jul 08, 2019 11:17 am
thd ug tfyu wmydi lrmq ojfia uu ys;=jd ksrEmsldjla fjkjuhs lsh,d''' - pq,laIs rK;=x.
Sherile Mawbima
    Views: 4140   /   Jul 08, 2019 11:10 am
uu nnd jf.a ksú,d bkak leue;s keye' thdg jqK;a lshk foa fl<ska lshkjd
hr jothipala, jothipala wife, jothi family life, jothipala life family live in
    Views: 4134   /   Jul 07, 2019 12:20 am
mqf;la ke;s tl .ek miq;ejqKd
hr jothipala, jothipala wife, jothi family life, jothipala life family live in
    Views: 4136   /   Jul 07, 2019 12:11 am
fcda;s wdorKSh ;d;a;d flfkla
malintha
    Views: 4134   /   Jul 05, 2019 04:06 pm
foõñf.a wdorh wjka;f.ka .s,sys,d u,ska;g ysñfjhso@
suvineetha
    Views: 4135   /   Jul 05, 2019 02:26 pm
fof,djla w;r uf.a rx.k Ôúf;a lvbula''' je,s l;f¾ fcda wfíúC%u tlal lrg lr r.mEjd''' iqúkS;df.a iskud w;S;h
madhushani sakunthala
    Views: 4138   /   Jul 04, 2019 03:36 pm
ckm%sh ks<shlg jvd fyd|u ks<shla fjkakhs leue;s
manthri dhirasekara
    Views: 4130   /   Jul 04, 2019 02:24 pm
jfka jk if;la jqK;a foaYmd,lhl= fjkak tmd
manjula
    Views: 4130   /   Jul 04, 2019 02:16 pm
ckm%sh fjkak ySkhla ;snqKd
taniya amuthu rasikaya
    Views: 4127   /   Jul 02, 2019 10:20 pm
gdkshg yuqjqK wuq;= rislhd
Tharuka Wanniarachchi
    Views: 4127   /   Jul 02, 2019 04:05 pm
uu ys;kafka fmr wd;aufha l< l=i,a wl=i,a u; fï wd;aufha ish¨ foa ;SrKh fjkjd lsh,hs
victor rathnamaya
    Views: 4128   /   Jul 02, 2019 12:02 pm
úlag¾ lerï fglaksla tlgu .ykak okakjd' uukï tfyu okafk kE' uu oeka uu fkfjhs úlagf.u fldgila'